prosument

Program Prosument

Program ,,Prosument” to idealna formuła wsparcia finansowego realizowana wspólnie przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank BOŚ SA, dla osób pragnących zainstalować we własnym gospodarstwie urządzenia do produkcji energii na własne potrzeby.
dotacje
Wsparcie finansowe obejmuje 40% dotację na zakup i montaż urządzeń wytwarzających ,,czystą energię”. Pozostała część inwestycji finansowana jest niskooprocentowanym kredytem 1% w skali roku.
Okres spłaty kredytu wynosi maksymalnie 15 lat.

Nie musisz posiadać środków własnych aby stać się producentem energii na własne potrzeby!

Poniżej kompendium wiedzy na temat wymagań formalnych związanych z ubieganiem się o wsparcie finansowe z programu ,,Prosument”

POZYSKANIE KREDYTU

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą: zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowejwniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji projekt instalacji, zawierający w szczególności:schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”) opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk) kosztorys / harmonogram rzeczowo-finansowy potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku „Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowiekopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.

URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest: zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.: zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument” określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności: informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce oświadczenie dotyczące spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w programie „Prosument” wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kredytobiorcę stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty) wniesienie prowizji przygotowawczejPo zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego: protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane) faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.

Nie zwlekaj! Stań się Prosumentem już dziś z pomocą KORONTO i jego partnerów!

Oszczędzaj czas i energię.

Zleć nam przygotowanie wniosku z programu „Prosument”, a my doradzimy Ci najlepszy wariant technologi jaka sprawdzi się w Twoim domu i to za darmo!

Fot.-Program-Bocian-NFOŚiGW(Fot. Program Bocian, NFOŚiGW)

Program Bocian

Jak informuje NFOŚiGW z dniem 15 lutego 2016 r. ruszył nabór wniosków do programu Bocian. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Do kogo kierowane jest dofinansowanie?

Beneficjentem dofinansowania z programu Bocian mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Program Bocian w przeciwieństwie do Programu Prosument, skierowany jest do przedsiębiorców, a nie osób fizycznych.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Przygotowane wnioski należy składać od 15 lutego do 20 maja 2016 r. do godz. 15:30 w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego oprócz wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD, skrócony wydruk wniosku, tzn. oświadczeń podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „BOCIAN”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca?

Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pożyczki to 40 mln zł. Program rozpisany jest na lata 2015 – 2023, a całkowity budżet na realizację celu programu wynosi do 570 mln zł – zwrotne formy finansowania.

Do jakich przedsięwzięć można ubiegać się o dofinansowanie?

 • Elektrownie wiatrowe o mocy 40kWe – 3MWe
 • Systemy fotowoltaiczne o mocy 40 kWe – 1 MWe
 • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych o mocy MWt – 20 MWt
 • Małe elektrownie wodne o mocy 300 kW – 5 MW
 • Źródła ciepła opalane biomasą o mocy 300kWt – 20 MWt
 • Wielkoformatowe kolektory słoneczne z akumulatorem ciepła o mocy (300 kWt + 3 MWt)– (2 MWt + 20MWt)
 • Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy 40 kWe – 2MWe
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 40 kWe – 5 MWe
 • Instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej

Jakie instalacje będą cieszyć się największym aprobatą?

Trudno przewidywać, jednak jak pokazuje doświadczenie wynikające z programu Prosument, największym poparciem cieszyły się instalacje fotowoltaiczne.

Całkowita treść programu Bocian dostępna na stronie NFOŚiGW. (http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/)

żródło:

Nabór do programu BOCIAN wystartował!

Copyright by fotowoltaiczna.pl